زمان

21 و 22 مرداد 94

مکان

اهواز:مرکز همایشهای مهر

دانلود بروشور

سمینار مدیریت برند و استراتژی

سخنرانان

Dr.mahmoud mohammadiyan

عضو هیات موسس انجمن علمی بازاریابی ایران

Dr.parviz dargi

مشاور و محقق کسب و کار

Dr.azim fazlipour

brand

گالری

سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی