زمان

29 آذر 93

مکان

ساری:مرکز همایشهای مصباح ،دانشگاه علوم پزشکی

دانلود بروشور

سمینار مدیریت برند و استراتژی

سخنرانان

Dr.mahmoud mohammadiyan

عضو هیات موسس انجمن علمی بازاریابی ایران

Dr.parviz dargi

مشاور و محقق کسب و کار

گالری

سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی
سمینار مدیریت برند و استراتژی