در فروش میانبر وجود ندارد و عجله می تواند فروش را ساقط کند
در فروش میانبر وجود ندارد و عجله می تواند فروش را ساقط کند
undefined
هیجان خرید را در مشتری ایجاد کنید
هیجان خرید را در مشتری ایجاد کنید
undefined
هیچگاه مشتریان خود را تحقیر نکنید
هیچگاه مشتریان خود را تحقیر نکنید
undefined
سعی کنید بخشی از بازار را در تسلط خود داشته باشید
سعی کنید بخشی از بازار را در تسلط خود داشته باشید
undefined
مارکتینگ
مارکتینگ
undefined
پافشاری شرط اولیه موفقیت در فروش است
پافشاری شرط اولیه موفقیت در فروش است
undefined
مشتریان بالقوه تان را بشناسید و تماستان را با آنها قطع نکنید
مشتریان بالقوه تان را بشناسید و تماستان را با آنها قطع نکنید
undefined
مهمترین بخش از پروسه ارتباط با مشتری پس از فروش و از شما آغاز میشود
مهمترین بخش از پروسه ارتباط با مشتری پس از فروش و از شما آغاز میشود
undefined
همواره درکنارتان مشاور داشته باشید تا تجارت شما را از بیرون زیر نظر داشته باشد
همواره درکنارتان مشاور داشته باشید تا تجارت شما را از بیرون زیر نظر داشته باشد
undefined
همواره رقبایتان را زیر نظر داشته باشید و نقطه ضعفها و نقطه قوت هایشان را زیر نظر قرار دهید
همواره رقبایتان را زیر نظر داشته باشید و نقطه ضعفها و نقطه قوت هایشان را زیر نظر قرار دهید
undefined
فروش حرفه ای است با درآمد نا محدود
فروش حرفه ای است با درآمد نا محدود
undefined
در برخورد اولیه اثرمثبتی برجای بگذارید
در برخورد اولیه اثرمثبتی برجای بگذارید
undefined
با بزرگان رشته فروش در ارتباط باشید یا به بیان دیگر با عقابها پرواز کنید
با بزرگان رشته فروش در ارتباط باشید یا به بیان دیگر با عقابها پرواز کنید
undefined
تا میتوانید به نیروهایتان آموزش دهید
تا میتوانید به نیروهایتان آموزش دهید
undefined
کمی بیشتر از انتظار مشتری به او خدمت کنید تا بر وفاداری وی به خود و سازمانتان بیفزایید
کمی بیشتر از انتظار مشتری به او خدمت کنید تا بر وفاداری وی به خود و سازمانتان بیفزایید
undefined
کاری کنید تا مشتری در محیط تجاریتان احساس مهم بودن بکند
کاری کنید تا مشتری در محیط تجاریتان احساس مهم بودن بکند
undefined
در فروش فقط یک گوینده نباشید شنونده هم باشید
در فروش فقط یک گوینده نباشید شنونده هم باشید
undefined
سعی کنید بخشی از بازار را در تسلط خود داشته باشید
سعی کنید بخشی از بازار را در تسلط خود داشته باشید
undefined
همواره تصویری موفق از خود در فروش داشته باشید
همواره تصویری موفق از خود در فروش داشته باشید
undefined
همواره روی خود و روانتان کار کنید تا سرزنده و پر انرژی باشید
همواره روی خود و روانتان کار کنید تا سرزنده و پر انرژی باشید
undefined