شتاب پیش از توانا شدن و درنگ پس از توانا شدن نشانه ضعف است


شتاب پیش از توانا شدن و درنگ پس از توانا شدن نشانه ضعف است

  • ali enzahi

شتاب پیش از توانا شدن و درنگ پس از توانا شدن نشانه ضعف است
شتاب پیش از توانا شدن و درنگ پس از توانا شدن نشانه ضعف است شتاب پیش از توانا شدن و درنگ پس از توانا شدن نشانه ضعف است