تعریف مشتری,رضایت مشتری,تقدیر از مشتری


تعریف مشتری,رضایت مشتری,تقدیر از مشتری

  • ali enzahi

یکی مهم ترین بخش های حوزه مشتری در سازمان ها مدیریت اعتراضات و رسیدگی به شکایات مشتری میباشد با توجه به توسعه شبکه های ارتباطی انسان ها به طبع انتشار نارضایتی بسیار سریعتر و به انسان های بیشتری منتقل می شود در خصوص آمار کمی انتقال نظر یک مشتری شاکی و ناراضی به روابط پیرامون آن فرد متفاوت است از 300 نفر تا 1000 نفر نکته اساسی در این بحث تعداد دقیق انتقال مشتری ناراضی نیست بلکه توجه جدی تر سازمان ها به شمتریان ناراضی هست و عدم توجه به این نوع مشتریان میتواند در دراز مدت سازمان را را با مشکلات زیادی موجه کند طراحی و استقرار ابزارهای مدیریت و حفظ ارتباط با مشتری میتواند یک نگرش سیتمی در کاهش این دست مشتریان می باشد

undefined