یک مشتری ناراضی نظرش به چند نفر میگوید


یک مشتری ناراضی نظرش به چند نفر میگوید

  • ali enzahi

نظرات منفی,مدیریت مشتری,مشتری رضایتمند