دوست داشتن مشتری موجب چشمپوشی از خطاها میشود


دوست داشتن مشتری موجب چشمپوشی از خطاها میشود

  • ali enzahi

هدایت مشتری,ارتباط با مشتری