مشک آن است که خود ببوید و آنکه عطار بگوید


مشک آن است که خود ببوید و آنکه عطار بگوید

  • ali enzahi