کمی بیشتر از انتظار مشتری به او خدمت کنید تا بر وفاداری وی به خود و سازمانتان بیفزایید


کمی بیشتر از انتظار مشتری به او خدمت کنید تا بر وفاداری وی به خود و سازمانتان بیفزایید

  • ali enzahi

سازمان دهی,خدمات سازمان,وفاداری سازمان