مهمترین بخش از پروسه ارتباط با مشتری پس از فروش و از شما آغاز میشود


مهمترین بخش از پروسه ارتباط با مشتری پس از فروش و از شما آغاز میشود

  • ali enzahi

مهم بودن مشتری,خدمت به مشتری,اعتماد مشتری