مشتریان بالقوه تان را بشناسید و تماستان را با آنها قطع نکنید


مشتریان بالقوه تان را بشناسید و تماستان را با آنها قطع نکنید

  • ali enzahi

حفظ مشتری,تماسهای بالقوه,شناخت مشتری